یک روز پاییزی در منطقه ۱۴

۱۴ آذر ۱۴۰۱
روز دوشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، برای دومین روز متوالی شهر تهران صبح هفتاد و چهارمین روز پاییز خود را بارانی آغاز کرده است.
همایون عبدالرزاق
https://www.tehranpicture.ir/u/jN9