مراحل ساخت پارکینگ امیرکبیر

۱ آبان ۱۴۰۱
پارکینگ امیرکبیر، اولین پارکینگ صد درصد زیرسطحی شهر تهران است که ظرفیت پارکینگ امیرکبیر ۵۵۱ واحد بوده و در مساحت ۲۰ هزار متر مربع راه اندازی شد.
مراحل ساخت پارکینگ امیر کبیر
https://www.tehranpicture.ir/u/jnz