نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی های مدیریت شهری تهران

۲۰ تیر ۱۴۰۱
نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی های مدیریت شهری تهران میزبان شخصیت های سیاسی اجتماعی و شهروندان تهرانی بود.
نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی های مدیریت شهری تهران
https://www.tehranpicture.ir/u/jcs