بازدید اصحاب رسانه از مرکز یاورشهر

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
صبح روز شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401، احمد احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران به همراه اصحاب رسانه از مرکز یاورشهر بازدید کردند. در مرکز یاورشهر ۳۲۴ فرد دارای اعتیاد ساکن هستند و این مرکز دارای ۷ بند با ظرفیت ۶۰ تخت در هر بند است.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/j77