جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر

۱۹ اَمرداد ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 19 مرداد جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر در محل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/5k7