ظهر گرم تابستان

۱۹ اَمرداد ۱۳۹۵
در گرمای ظهر تابستان تهران شهروندان هر کدام به نوعی اوغات فراغت خود را سپری می کنند.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/5ta