بازدید شهردار تهران از ساختمان هیأت اجرایی بر انتخابات شورایاری‌ها

۲۲ اسفند ۱۳۹۳
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/2lw