تکریم جانبازان آسایشگاه شهید بهشتی

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
عصر دوشنبه 16 اسفند 1400 و در روز میلاد حضرت ابوالفضل (ع) علیرضا نادعلی عضو شورای اسلامی شهر تهران و فاطمه تنهایی شهردار منطقه هشت با حضور در آسایشگاه شهید بهشتی از جانبازان این آسایشگاه تکریم بعمل آوردند.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/irI