بازدید مدیران شهری از نمایشگاه مدیریت پسماند، بازیافت و ماشین آلات وابسته

۹ اسفند ۱۴۰۰
ظهر روز دوشنبه 9 اسفندماه 1400، مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران، جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و معاونان خدمات شهری شهرداری ها و مدیران پسماند شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد، قم و کرج از نمایشگاه مدیریت پسماند، بازیافت و ماشین آلات وابسته بازدید بعمل آوردند.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/ip6