پنجره های شهر تهران

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵
با مکانیره و مدرن شدن شهر تهران پنجره های قدیمی که پشت آنها گلدان های رنگارنگ بود کم کم در حال مدرنیزه شدن است.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/2xv