اختتامیه همایش هنر شیعی

۲۶ فروردین ۱۳۹۴
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/4k4