شب گردی در بزرگراه های تهران‎

۱۰ اَمرداد ۱۳۹۵
شب های تهران نورانی و زیبایی های خاص خود را دارد.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/2rl