یک شب با شهردار شب تهران

۹ اَمرداد ۱۳۹۵
شهردار شب تهران، آرش ظفری معاون روابط عمومی و مرکز ارتباطات شهرداری تهران با حضور در مناطق شهرداری 15 ، 16 و 11 بر روند اطقا حریق و مراحل آسفالت ریزی و خدمات شهری و اسکان کارگران سرکشی کردند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/32q