چهارمین نمایشگاه گروهی مجسمه چهارسوی خیال در خانه هنرمندان‎

۶ اَمرداد ۱۳۹۵
چهارمین نمایشگاه گروهی مجسمه چهارسوی خیال در گالری زمستان و استاد ممیزخانه هنرمندان ایران برپاست.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/5rf