جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر (ICMM)

۲۰ مهر ۱۴۰۰
جلسه و مانور مدیریت یکپارچه نگهداشت شهر ICMM صبح روز سه شنبه بیست مهر ماه با حضور داوود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران و جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در منطقه چهارده برگزار شد.
همایون عبدالرزاق
https://www.tehranpicture.ir/u/4ib