عمارت مستوفی

۱۶ شهریور ۱۴۰۰
عمارت مستوفی الممالک جایی است که در آن اولین کابینه مشروطیت تشکیل شده است و به همین دلیل به آن لقب خانه سیاسی تهران را داده اند. این خانه فراز و نشیبهای زیادی را به خود دیده است، گاه محل کابینه بوده و گاه خانه ی دولت مردان. می خواهیم این عمارت را که سهم مهمی از تاریخ بزرگ ایران را در دل خود دارد.
https://www.tehranpicture.ir/u/507