نگاهی به پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

۱۰ شهریور ۱۴۰۰
شهر تهران با جمعیت میلیونى خود نیازمند سیستم جامعى براى تفکیک ، حمل ، پردازش و دفن زباله است و سازمان مدیریت پسماند شهردارى تهران تمام تلاش خود را به کار بسته است تا بتواند با پروژه هاى جدید و سرویس دهى به موقع بهترین خدمت را به شهرندان تهرانى کند.
سعید ربیعی
https://www.tehranpicture.ir/u/6ks