شصت و ششمین جلسه ستاد دائمی خادم منتظر

۶ اَمرداد ۱۴۰۰
شصت و ششمین نشست ستاد خادم منتظر چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ با حضور صدرالدین علی پور رییس پسماند تهران و سعید صادقی رییس ستاد خادم منتظر برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/3bn