ورزش و نشاط صبحگاهی در بوستان های تهران‎

۳۰ تیر ۱۳۹۵
ورزش صبحگاهی در بوستان های تهران‎ با همه روزه با حضور اقشار مختلف مردم با نشاط خاصی برگزار می شود.
حامد فرج اله
https://www.tehranpicture.ir/u/6dn