دویست و هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران

۲۹ تیر ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 29 تیر دویست و هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/5i1