معماری شهری تهران

۲۸ تیر ۱۳۹۵
تهران به‌دلیل جایگاه آن به عنوان پایتخت زودتر از شهرهای دیگر با نمودهای مدرنیسم، و از آن میان معماری مدرن، آشنا شد. دگردیسی معماری تهران از سنتی به مدرن از دوران ناصرالدین شاه آغاز شد و تا به حال ادامه دارد.
معین پناهنده
https://www.tehranpicture.ir/u/29p