بازدید و افتتاح پروژه های سازمان مدیریت پسماند

۳۱ فروردین ۱۴۰۰
بازدید و افتتاح تعدادی از پروژه های سازمان مدیریت پسماند در مجموعه های آبعلی و آرادکوه" سه شنبه 31 فروردین 1400 با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دکتر حناچی شهردار تهران در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه و دفع آبعلی برگزار شد.همچنین در ادامه برنامه از مجموعه کارخانه سیمان ری بازدید به عمل آوردندو
مجتبی عرب‌ زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/2ba