بازدید و بهره برداری از پروژه های منطقه ۱۸

۱۰ فروردین ۱۴۰۰
صبح سه شنبه 10 فروردین 1400 شهردار تهران بعد از رکاب زنی در پویش سه شنبه های بدون خودرو به منطقه 18 رفت و از تعدادی از پروژه های این منطقه بازدید به عمل آورد.در ادامه پروژه شهربانو به صورت رسمى افتتاح و به بهره بردارى رسید.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/3m7