بارش برف زمستانی۲

۲۰ اسفند ۱۳۹۳
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/6ev