بازدید شهردار منطقه هشت از پروزه های کوچک مقیاس محله مجیدیه

۱۱ اسفند ۱۳۹۹
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/7mg