فعالیت مداوم جمعیت پردیس پایان کارتن خوابی‎

۲۶ تیر ۱۳۹۵
جمعیت مردمی پردیس پایان کارتن خوابی ، همچنان چهارشنبه ی هر هفته با حضور در میدان شوش به ارائه خدمات به کارتن خواب های این محله می پردازد.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/32t