نمایش مستاجر‎

۲۲ تیر ۱۳۹۵
نمایش مستاجر به کارگردانی ستاره امینیان و بازی مرتضی اسماعیل کاشی، افشین غفاریان، سارا علیا، منا شریفی، سمیرا طلوعی، برنا اعتمادی، سعید اویسی و رحیم نوروزی در سالن حافظ به روی صحنه رفت.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/2g3