محله رنگ ها

۲۹ آبان ۱۳۹۹
کوچه مرتضی نورانی در منطقه 8 با مشارکت شهرداری و اهالی محل رنگی شد تا فضای رخوت و سستی را از این محل دور کند و روحیه اهالی آن را با رنگهای دیوار و کف بالا ببرد.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/616