بازدید مدیر کل دفتر شهردار از تجهیزات خدمات شهرى

۴ آبان ۱۳۹۹
دکتر مصطفی کاظمی مشاور و مدیر کل دفتر شهردار تهران با همراهی مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران و صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران, یکشنبه 4 آبان 1399 از کارخانه تجهیزات آتشنشانی, سایت برف روبی شاد آباد ,منطقه 18, و پسماند آبعلی بازدید کردند.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/2ha