شهرمن طهران

۱۶ مهر ۱۳۹۹
تدوین: حمیدرضا درجاتی محمد رضا رستگاری عکاس: آژانس عکس تهران
| مالتی مدیا | شهر من طهران
https://www.tehranpicture.ir/u/5xp