به بهانه روز آتش‌نشانی و ایمنی

۷ مهر ۱۳۹۹
شعله های سرکش و خشمگین و سوزان را فرو می نشانی با دنیایی از دلهره. همه روز و شبت را با آتش، پنجه می افکنی تا هیچ خانواده ای، شبی را بی خانه پلک نبندد. پیشانی تو را می بوسم که خط های سرنوشت بسیاری از انسان ها به پیشانی تو گره خورده است.
آژانس عکس تهران
https://www.tehranpicture.ir/u/5sp