جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی آغاز سال تحصیلی

۱۴ شهریور ۱۳۹۹
جلسه ستاد کنترل و نظارت ترافیکی آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس با حضور معاون حمل و نقل شهرداری تهران برگزار شد.
محسن روشن ده
https://www.tehranpicture.ir/u/670