لقمه های مهربانی در محله خاک سفید‎

۱۳ تیر ۱۳۹۵
پخش غذا برای افطار یک لقمه مهربانی در محله امام زاده خاک سفید برگزار شد.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/258