مرکز ارتباطات ۱(۳)-آتش نشانی ۱(۴)

۱۳ اسفند ۱۳۹۳
صعود سخت قهرمان دوره قبل مسابقات به فینال در ضربات پنالتی مقابل مرکز ارتباطات ،چهارشنبه ۱۳ اسفندماه برگزار شد .
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/6em