شب قدر از هزار ماه برتر است

۷ تیر ۱۳۹۵
به راستی که ما آن را در شب قدر فرو فرستادیم. و چه تو را به شب قدر آگاه تواند کرد. شب قدر از هزار ماه برتر است. در این شب فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان از هر امر فرود می‌آیند. این شب تا صبحگاه «سلام» است. (سوره قدر آیات ۱ تا ۵)
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/5ek