مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مرکزی که در آن آموزش‌های تخصصی به آتش‌نشانان ارائه می‌شود و همچنین آن‌ها نحوه حضور در حوادث مختلف را در شرایط شبیه سازی شده تمرین می‌کنند. در این مرکز به آتش‌نشانان آموخته می‌شود که چطور در حوادت متفاوت از حریق تا حوادث مواد شیمیایی رادیواکتیو و هسته ای حضور پیدا کنند.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/2yg