نشست خبری ابلاغ نقشه های پهنه گسلی در محدوده شهر تهران

۵ تیر ۱۳۹۵
نشست خبری ابلاغ نقشه های پهنه گسلی در محدوده شهر تهران
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/7eg