عملیات ضدعفونی میدان شوش

۱۵ فروردین ۱۳۹۹
| ویدئو | عملیات ضدعفونی میدان شوش
https://www.tehranpicture.ir/u/4q1