چهارشنبه های عاشقانه، سفره های پُر نور

۳ تیر ۱۳۹۵
گروه مردمی پردیس پاک پایان کارتن خوابی ،چهارشنبه شب با پهن کردن سفره عاشقانه کارتن خوابهای پارک شوش را به شام دعوت کردند. این گروه مردمی هر چهارشنبه بساط عاشقی اش را کنار کارتن خوابها پهن میکند و با شام و شیرینی و چای بی خانمانهای شهر را به یک مهمانی ساده و دوستانه دعوت میکند. آرایشگران موهای کارتن خوابها را کوتاه میکنند و تا پاسی از شب پردیسی ها با بی خانمانها گل میگویند و گل میشنوند. آخر شب هم هر کدامشان که مایل باشند ،با همیاران پردیس پاک، راهی کمپ های ترک اعتیاد میشوند تا پاکی را برای پردیسی ها به ارمغان بیاورند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/5zf