پانزدهمین همایش عمری با قرآن با حضور شهردار تهران

۲ تیر ۱۳۹۵
عصر چهارشنبه 2 تیر پانزدهمین همایش عمری با قرآن با حضور شهردار تهران در محل سالن ایوان شمس برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/6j0