ضیافت افطار جمعی از معلولان جسمی و حرکتی با شهردار تهران

۲ تیر ۱۳۹۵
عصر سه شنبه 1 تیر ضیافت افطار جمعی از معلولان جسمی و حرکتی با شهردار تهران در محل بوستان گفتگو برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/4mi