روز برفی تهران در پارک شهر

۲۹ دی ۱۳۹۸
برف بامدادی یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ، بیشتر مناطق شهر تهران را سفیدپوش کرد.
حامد پری
https://www.tehranpicture.ir/u/6yf