نشست خبری شهردار منطقه 18

۲۹ خرداد ۱۳۹۵
صبح شنبه 29 خرداد نشست خبری دکتر سلیمی شهردار منطقه 18 با خبر نگاران رسانه های جمعی برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/6de