فعالیت های معاونت فرهنگی مترو در ماه مبارک رمضان

۲۵ خرداد ۱۳۹۵
با آغاز ماه مبارک رمضان عاونت فرهنگی متروی تهران فعالیت هایی مربوط به این ماه را انجام داده است.
داریوش جبرئیلی
https://www.tehranpicture.ir/u/3dp