کتابخانه ملی در فصل امتحانات

۱۸ خرداد ۱۳۹۵
در فصل امتحانات دانشجویان بیشتر وقت خود را در کتابخانه ها برای مطالعه می پردازند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/2u7