ورود دستگاه حفار مکانیزه خط ۷ مترو به ایستگاه میدان صنعت

۲۵ اسفند ۱۳۹۳
صبح روز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ، طی مراسمی دستگاه حفار مکانیزه خط ۷ مترو تهران به ایستگاه میدان صنعت وارد شد .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/6li