فعالیت منطقه ۴ در برگزاری انتخابات شورایاری محلات

۵ اَمرداد ۱۳۹۸
پنجمین دوره انتخابات شورایاری محلات شهر تهران جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ در تهران برگزار شد.
محمد محسنی فر
https://www.tehranpicture.ir/u/39r