موزه تهران قدیم در سرای کاظمی

۸ خرداد ۱۳۹۵
«خانه موزه تهران قدیم» در سرای کاظمی از خانه‌های قدیمی تهران، در محله چاله میدان قدیم در همسایگی امام زاده یحیی قرار دارد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/2b9