بازدید شهرد ار تهران از بازارچه مردم خرمشهر

۸ خرداد ۱۳۹۵
شهردار تهران از بازارچه مردم خرمشهر در کنار باغ موزه دفاع مقدس دیدن کردند.
مجید حسینی
https://www.tehranpicture.ir/u/4q8