اختتامیه دومین جشنواره عکس بافت قدیمی ته ران

۲۹ بهمن ۱۳۹۳
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/7fx